DokumentyNARIADENIA OBCE

typ názov
VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠJ A ŠK so sídlom na území obce Tvarožná
VZN 10/2011 o prevádzkovom poriadku - pohrebiska - verejný cintorín
VZN 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 4/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tvarožná
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
VZN o obecnej kanalizácii
VZN o verejnom poriadku
VZN o trhovom mieste
VZN o školskom obvode
VZN o vylepovaní
VZN o odpadochVOĽBY A REFERENDUM

typ názov
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - výsledky
Voľby prezidenta SR 2019 - II. kolo - výsledky
Voľby prezidenta SR 2019 - I. kolo - výsledky
Komunálne voľby 2018 - výsledky volieb
Voľby do VÚC - 4.11.2017 - výsledky
Voľby do NR SR - 5.3.2016 - výsledky
Komunálne voľby - 15.11.2014 - výsledky
Referendum - 7.2.2015 - výsledkyEVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

typ názov
Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavbyOBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

typ názov
Zápisnica zo zasadania OZ - 26.3.2019
Zápisnica zo zasadania OZ - 12.6.2019
Pozvánka na zasadanie OZ - 12.6.2019
Zápisnica zo zasadania OZ - 13.3.2019
Zápisnica zo zasadania OZ - 12.12.2018
Pozvánka na zasadanie OZ - 13.3.2019
Zápisnica z ustanovujúceho zasadania OZ - 5.12.2018
Pozvánka na zasadanie OZ - 12.12.2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ - 5.12.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 10.10.2018
Pozvánka na zasadanie OZ - 10.10.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 31.8.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 13.6.2018
Pozvánka na zasadanie OZ - 13.6.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 14.3.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 14.12.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 23.8.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 16.7.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 1.6.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 14.12.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 17.8.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 15.6.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 9.3.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 9.12.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 2.9.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 3.6.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 27.4.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 4.3.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 15.12.2014
Zápisnica zo zasadania OZ - 1.12.2014SAMOSTATNE HOSPODARIACI ROĽNÍCI

typ názov
SHR - informácia k vybaveniu osvedčenia
SHR - žiadosť o vydanie osvedčenia
SHR - žiadosť o zrušenie osvedčeniaFARSKÉ OZNAMY

typ názov
Farské oznamy 16.9.2019 -22.9.2019
Farské oznamy 9.9.2019 -15.9.2019
Farské oznamy 2.9.2019 - 8.9.2019
Farské oznamy 26.8.2019 -1.9.2019
Farské oznamy 19.8.2019 -25.8.2019
Farské oznamy 12.8.2019 -18.8.2019
Farské oznamy 5.8.2019 -11.8.2019DOKUMENTY OBCE

typ názov
Výročná správa obce Tvarožná za rok 2018
Príloha č. 1 k záverečnému účtu za rok 2018
Záverečný účet obce za rok 2018
Rozpočet obce Tvarožná na roky 2019-2021
Príloha č. 1 k záverečnému účtu
Záverečný účet obce Tvarožná a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Systém nakladania s odpadom
Rozpočet 2018-2020
Záverečný účet obce Tvarožná a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Príloha č. 1 k Záverečného účtu
Rozpočet 2017-2019
Príloha č.1 k Záverečnému účtu obce Tvarožná
Záverečný účet obce Tvarožná a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Rozpočet obce Tvarožná na roky 2016-2018
Výročná správa obce za rok 2014
Príloha č.2 k záverečnému účtu
Príloha č.1 k záverečnému účtu
Záverečný účet obce 2014
Rozpočet obce Tvarožná na roky 2015-2017VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

typ názov
Predmet zákazky s názvom: „Výstavba chodníkov v obci Tvarožná – Chodník pri štátnej ceste III/3092, I. etapa“. I. etapa je situovaná cca 70 m od vjazdu do obce, popri št. ceste III. triedy po odbočku na cintorín.
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa §-u 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov , zákazka na uskutočnenie stavebných prác.predmetu zákazky s názvom: „Výstavba chodníkov v obci Tvarožná – Chodník pri štátnej
04.1.1_príloha č.1 Výzvy - ZoD Tvarožná, chodníky I. etapa
04.1.2_príloha č.2 Výzvy - Výkaz výmer na ocenenie
04.1.3_príloha č.3 Výzvy - Krycí list ponuky - Tvarožná, chodníky I. etapa
04.1.4_príloha č.4 Výzvy - Čestné vyhlásenie - Tvarožná, chodníky I. etapa
Projektová dokumentáciaZVEREJNENIE ODPREDAJA, PRENÁJMU A ZÁMENY MAJETKU OBCE

typ názov
Obec zverejňuje zámer predať a prenajať pozemky vo vlastníctve obce
Predaj a prenájom pozemkov vo vlastníctve obce

VÝBEROVÉ KONANIE

popis tejto skupiny je momentalne v procese spracovania

typ názov
Obec Tvarožná Obecný úrad, Tvarožná 27 059 71 Tvarožná, okr. Kežmarok Tel./fax: 052/4681208, 09, e-mail: obectvarozna@ocu.sk, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Tvarožná, Tvarožná 104.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Tvarožná.
Obec Tvarožná Obecný úrad, Tvarožná 27 059 71 Tvarožná, okr. Kežmarok Tel./fax: 052/4681208, 09, e-mail: obectvarozna@ocu.sk, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Tvarožná, Tvarožná 104.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Tvarožná

Odpady

Nakladanie s odpadom za rok 2018

typ názov
Prehľad vyvezeného a vyseparovaného odpadu za rok 2018