DokumentyNARIADENIA OBCE

typ názov
VZN 3/2018 - o určení miesta a času zápisu detí do 1.r. ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tvarožná
VZN 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠJ a ŠK so sídlom na území obce Tvarožná
VZN 4/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tvarožná
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska - Verejný cintorín
VZN o obecnej kanalizácii
VZN o verejnom poriadku
VZN o trhovom mieste
VZN o školskom obvode
VZN o vylepovaní
VZN o odpadochVOĽBY A REFERENDUM

typ názov
Komunálne voľby 2018 - zapisovateľka miestnej volebnej komisie
Komunálne voľby 2018 - email. adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do MVK
Komunálne voľby 2018 - informácia- politické strany
Komunálne voľby 2018 - informácia- nezávislý kandidát
Komunálne voľby 2018 - oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov
Komunálne voľby 2018 - zverejnenie počtu obyvateľov obce Tvarožná
Komunálne voľby 2018 - určenie rozsahu výkonu funkcie /úväzku/ starostu na funkčné obdobie 2018-2022
Komunálne voľby 2018 - podpisová listina - poslanec OZ - nezávislý kandidát - tlačivo
Komunálne voľby 2018 - vyhlásenie - poslanec OZ - nezávislý kandidát - tlačivo
Komunálne voľby 2018 - kandidátna listina -poslanec OZ - nezávislý kandidát - tlačivo
Komunálne voľby 2018 - podpisová listina - starosta - nezávislý kandidát - tlačivo
Komunálne voľby 2018 - vyhlásenie -starosta - nezávislý kandidát - tlačivo
Komunálne voľby 2018 - kandidátna listina -starosta - nezávislý kandidát - tlačivo
Komunálne voľby 2018 - informácia pre voliča
Voľby do VÚC - 4.11.2017 - výsledky
Voľby do NR SR - 5.3.2016 - výsledky
Komunálne voľby - 15.11.2014 - výsledky
Referendum - 7.2.2015 - výsledkyEVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

typ názov
Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavbyOBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

typ názov
Zápisnica zo zasadania OZ - 13.6.2018
Pozvánka na zasadanie OZ - 13.6.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 14.3.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 14.12.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 23.8.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 16.7.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 1.6.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 14.12.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 17.8.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 15.6.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 9.3.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 9.12.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 2.9.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 3.6.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 27.4.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 4.3.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 15.12.2014
Zápisnica zo zasadania OZ - 1.12.2014SAMOSTATNE HOSPODARIACI ROĽNÍCI

typ názov
SHR - informácia k vybaveniu osvedčenia
SHR - žiadosť o vydanie osvedčenia
SHR - žiadosť o zrušenie osvedčeniaFARSKÉ OZNAMY

typ názov
Farské oznamy 17.9.2018 -23.9.2018
Farské oznamy 10.9.2018 -16.9.2018
Farské oznamy 3.9.2018 -9.9.2018
Farské oznamy 27.8.2018 -2.9.2018
Farské oznamy 20.8.2018 -26.8.2018
Farské oznamy 13.8.2018 -19.8.2018
Farské oznamy 6.8.2018 -12.8.2018
Farské oznamy 30.7.2018 -5.8.2018DOKUMENTY OBCE

typ názov
Príloha č. 1 k záverečnému účtu
Záverečný účet obce Tvarožná a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Systém nakladania s odpadom
Rozpočet 2018-2020
Záverečný účet obce Tvarožná a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Príloha č. 1 k Záverečného účtu
Rozpočet 2017-2019
Príloha č.1 k Záverečnému účtu obce Tvarožná
Záverečný účet obce Tvarožná a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Rozpočet obce Tvarožná na roky 2016-2018
Výročná správa obce za rok 2014
Príloha č.2 k záverečnému účtu
Príloha č.1 k záverečnému účtu
Záverečný účet obce 2014
Rozpočet obce Tvarožná na roky 2015-2017VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

typ názovZVEREJNENIE ODPREDAJA, PRENÁJMU A ZÁMENY MAJETKU OBCE

typ názov
Obec Tvarožná zverejňuje zámer prenajať 60 m2 pozemku vo vlastníctve obce pre vlastníkov rodinného domu súp.č.6. Prenajatý pozemok si chcú nájomcovia spevniť a užívať ako parkovisko áut.
Zverejnenie zámeru prenájmu pozemku
Predaj pozemkov vo vlastníctve obce pri rodinných domoch súp.číslo 2,4,171,175, ktorými si žiadatelia vysporiadavajú vlastníctvo dvorov pri rodinných domoch
Predaj a zámena pozemkov podľa §9a odst.7, písmena e