DokumentyNARIADENIA OBCE

typ názov
Návrh VZN 3/2018 o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka Základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tvarožná
VZN 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠJ a ŠK so sídlom na území obce Tvarožná
VZN 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠJ a ŠK so sídlom na území obce Tvarožná
VZN 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 4/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tvarožná
VZN 3/2016 o určení miesta a času zápisu detí do 1.r. ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tvarožná
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska - Verejný cintorín
VZN o obecnej kanalizácii
VZN o verejnom poriadku
VZN o trhovom mieste
VZN o školskom obvode
VZN o vylepovaní
VZN o odpadochVOĽBY A REFERENDUM

typ názov
Voľby do VÚC - 4.11.2017 - výsledky
Voľby do NR SR - 5.3.2016 - výsledky
Komunálne voľby - 15.11.2014 - výsledky
Referendum - 7.2.2015 - výsledkyEVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

typ názov
Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavbyOBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

typ názov
Pozvánka na zasadanie OZ 14.3.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 14.12.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 23.8.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 16.7.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 1.6.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 14.12.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 17.8.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 15.6.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 9.3.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 9.12.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 2.9.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 3.6.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 27.4.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 4.3.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 15.12.2014
Zápisnica zo zasadania OZ - 1.12.2014SAMOSTATNE HOSPODARIACI ROĽNÍCI

typ názov
SHR - informácia k vybaveniu osvedčenia
SHR - žiadosť o vydanie osvedčenia
SHR - žiadosť o zrušenie osvedčeniaFARSKÉ OZNAMY

typ názov
Farské oznamy 12.3.2018-18.3.2018 + program vizitácie
Farské oznamy 12.3.2018-18.3.2018 + program vizitácie
Farské oznamy 5.3.2018 - 11.3.2018
Farské oznamy 26.2.2018 -4.3.2018
Farské oznamy 19.2.2018 -25.2.2018
Farské oznamy 12.2.2018 -18.2.2018
Farské oznamy 5.2.2018 - 11.2.2018
Farské oznamy 29.1.2018 - 4.2.2018DOKUMENTY OBCE

typ názov
Rozpočet 2018-2020
Záverečný účet obce Tvarožná a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Príloha č. 1 k Záverečného účtu
Rozpočet 2017-2019
Príloha č.1 k Záverečnému účtu obce Tvarožná
Záverečný účet obce Tvarožná a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Rozpočet obce Tvarožná na roky 2016-2018
Výročná správa obce za rok 2014
Príloha č.2 k záverečnému účtu
Príloha č.1 k záverečnému účtu
Záverečný účet obce 2014
Rozpočet obce Tvarožná na roky 2015-2017VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

typ názov
Výzva na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom : Regenerácia centra obce Tvarožná - II.etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II.
3.0.Výzva na predkladanie ponúk
ZoD v rámci výzvy na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom : Regenerácia centra obce Tvarožná - II.etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II.
3.1.1 príloha č.1 Zmluva o dielo
Výkaz výmer na ocenenie v rámci výzvy na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom : Regenerácia centra obce Tvarožná - II.etapa,SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II.“
3.1.2_príloha č.2 - Výkaz výmer na ocenenie
Príloha č. 3 v rámci výzvy na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom : Regenerácia centra obce Tvarožná - II.etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II.
3.1.3 príloha č.3 Krycí list ponuky
Čestné vyhlásenie - vzor v rámci výzvy na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom : Regenerácia centra obce Tvarožná - II.etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II.“
3.1.4. príloha č.4 Výzvy - Čestné vyhlásenie - vzor
PD : v rámci výzvy na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom : Regenerácia centra obce Tvarožná - II.etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II.“
3.1.5_príloha č.5 - PD projektová dokumenzácia

ZVEREJNENIE ODPREDAJA, PRENÁJMU A ZÁMENY MAJETKU OBCE

popis tejto skupiny je momentalne v procese spracovania

typ názov
Predaj pozemku vo vlastníctve obce o výmere 34 m2 v podiele 1/2 pre Petra Ščurku, Tvarožná 183, ako prístupovú cestu k domu.
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce
Zámer obce zameniť a odpredať majetok obce o celkovej výmere výmere 36 m2 ( 8m2 zameniť a 28 m2 odpredať) pre vysporiadanie pozemku užívaného s rodinným domom súpisné číslo 118, pre Petra Mlaku a manž. Justínu
Zverejnenie zámeru predaja a zámeny majetku obce