DokumentyNARIADENIA OBCE

typ názov
VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠJ A ŠK so sídlom na území obce Tvarožná
VZN 10/2011 o prevádzkovom poriadku - pohrebiska - verejný cintorín
VZN 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 4/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tvarožná
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
VZN o obecnej kanalizácii
VZN o verejnom poriadku
VZN o trhovom mieste
VZN o školskom obvode
VZN o vylepovaní
VZN o odpadochVOĽBY A REFERENDUM

typ názov
Voľby do NR SR SR 2019 - informácia pre voliča
Voľby do NR SR SR 2019 - zákon o vyhlásení volieb
Voľby do NR SR SR 2019 - mail. adresa na doručenie žiadosti o Voľbu poštou
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - výsledky
Voľby prezidenta SR 2019 - II. kolo - výsledky
Voľby prezidenta SR 2019 - I. kolo - výsledky
Komunálne voľby 2018 - výsledky volieb
Voľby do VÚC - 4.11.2017 - výsledky
Voľby do NR SR - 5.3.2016 - výsledky
Komunálne voľby - 15.11.2014 - výsledky
Referendum - 7.2.2015 - výsledkyEVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

typ názov
Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavbyOBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

typ názov
Zápisnica zo zasadania OZ - 26.3.2019
Zápisnica zo zasadania OZ - 12.6.2019
Pozvánka na zasadanie OZ - 12.6.2019
Zápisnica zo zasadania OZ - 13.3.2019
Zápisnica zo zasadania OZ - 12.12.2018
Pozvánka na zasadanie OZ - 13.3.2019
Zápisnica z ustanovujúceho zasadania OZ - 5.12.2018
Pozvánka na zasadanie OZ - 12.12.2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ - 5.12.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 10.10.2018
Pozvánka na zasadanie OZ - 10.10.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 31.8.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 13.6.2018
Pozvánka na zasadanie OZ - 13.6.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 14.3.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 14.12.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 23.8.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 16.7.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 1.6.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 14.12.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 17.8.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 15.6.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 9.3.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 9.12.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 2.9.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 3.6.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 27.4.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 4.3.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 15.12.2014
Zápisnica zo zasadania OZ - 1.12.2014SAMOSTATNE HOSPODARIACI ROĽNÍCI

typ názov
SHR - informácia k vybaveniu osvedčenia
SHR - žiadosť o vydanie osvedčenia
SHR - žiadosť o zrušenie osvedčeniaFARSKÉ OZNAMY

typ názov
Farské oznamy 11.11.2019 -17.11.2019
Farské oznamy 4.11..2019 -10.11.2019
Farské oznamy 28.10.2019 -3.11.2019
Farské oznamy 21.10.2019 -27.10.2019
Farské oznamy 14.10.2019 - 20.10.2019
Farské oznamy 7.10.2019 -13.10.2019
Farské oznamy 30.9.2019 -6.10.2019DOKUMENTY OBCE

typ názov
Registrácia chovu ošípaných od 1 kusa
Výročná správa obce Tvarožná za rok 2018
Príloha č. 1 k záverečnému účtu za rok 2018
Záverečný účet obce za rok 2018
Rozpočet obce Tvarožná na roky 2019-2021
Príloha č. 1 k záverečnému účtu
Záverečný účet obce Tvarožná a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Systém nakladania s odpadom
Rozpočet 2018-2020
Záverečný účet obce Tvarožná a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Príloha č. 1 k Záverečného účtu
Rozpočet 2017-2019
Príloha č.1 k Záverečnému účtu obce Tvarožná
Záverečný účet obce Tvarožná a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Rozpočet obce Tvarožná na roky 2016-2018
Výročná správa obce za rok 2014
Príloha č.2 k záverečnému účtu
Príloha č.1 k záverečnému účtu
Záverečný účet obce 2014
Rozpočet obce Tvarožná na roky 2015-2017VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

typ názov
Predmet zákazky s názvom: „Výstavba chodníkov v obci Tvarožná – Chodník pri štátnej ceste III/3092, I. etapa“. I. etapa je situovaná cca 70 m od vjazdu do obce, popri št. ceste III. triedy po odbočku na cintorín.
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa §-u 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov , zákazka na uskutočnenie stavebných prác.predmetu zákazky s názvom: „Výstavba chodníkov v obci Tvarožná – Chodník pri štátnej
04.1.1_príloha č.1 Výzvy - ZoD Tvarožná, chodníky I. etapa
04.1.2_príloha č.2 Výzvy - Výkaz výmer na ocenenie
04.1.3_príloha č.3 Výzvy - Krycí list ponuky - Tvarožná, chodníky I. etapa
04.1.4_príloha č.4 Výzvy - Čestné vyhlásenie - Tvarožná, chodníky I. etapa
Projektová dokumentáciaZVEREJNENIE ODPREDAJA, PRENÁJMU A ZÁMENY MAJETKU OBCE

typ názov

Odpady

Nakladanie s odpadom za rok 2018

typ názov
Prehľad vyvezeného a vyseparovaného odpadu za rok 2018