Aktuality

  Verejné obstarávanie
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“):
zákazka na uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom: „Výstavba chodníkov v obci Tvarožná – Chodník pri štátnej ceste III/3092, I. etapa“
- výzva na predloženie ponuky

  Prerušenie distribúcie elektriny 1. augusta 2019
Vsl. distribučná,  a.s. Košice oznamuje občanom časti obce Štopergas konkrétne tieto súpisné čísla - 52-54,59,62,113,183,164,165,171,174,175,178,189,200, par.č. 688/11, 1150/4, že

  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Kežmarok
Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje dňa 14.júna od 15:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Kežmarok.

  Rekonštrukcia detského ihriska v centre obce
Vo fotogalérii nájdete fotodokumentáciu z rekonštrukcie detského ihriska

  Nakladanie s odpadom rok 2018
V časti hlavného menu "Dokumenty" v skupine s názvom "Odpady" je zverejnené množstvo vyvezeného a vyseparovaného odpadu za rok 2018 z obce Tvarožná.

Projekt z oblasti prevencie kriminality - „Zvýšenie bezpečnosti a ochrana majetku v obci Tvarožná“
Na projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR, na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 vo výške 10000,- €

Realizácia projektu: Regenerácia centra obce Tvarožná - II.etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II
V júli 2018 sa začali stavebné práce na projekte: Regenerácia centra obce Tvarožná - II.etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II. Predpokladané ukončenie projektu september 2018

<< < 1 2 > >>