Aktuality

Výberové konanie

Obec Tvarožná v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Tvarožná, Tvarožná 104. Uzávierka prijímania prihlášok je 31.mája 2019, do 12.00 hod. v podateľni Obecného úradu Tvarožná. Rozhodujúca je pečiatka podateľne obecného úradu. Prihlášky v uzavretej obálke s označením „ Výberové konanie – MŠ Tvarožná“ posielajte na adresu: Obecný úrad Tvarožná, 059 71 Tvarožná 27. Dátum a miesto ukončenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. Bližšie informácie sa dozviete v priloženom súbore v časti webovej stránky "DOKUMENTY" - VÝBEROVÉ KONANIE .