Aktuality

Predaj a prenájom pozemkov

1. V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Tvarožná z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmet prevodu: Predmetom prevodu je predaj pozemku v obci Tvarožná, k.ú. Tvarožná, podľa geometrického plánu č.68/2018 vypracovaného Ing. Pavlom Brutovským, a to časť z p.č. KNC 6592/1 zast.plocha o výmere 17 626 m2, zapísanej na LV 500 na Obec Tvarožná : diel 9 o výmere 155 m2 pričlenený k p.č. KNC 111/2 a diel 10 o výmere 6 m2 pričlenený k p.č. KNC 112/1. Diel 9: zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 pričlenený k p.č. KNC 111/2 a diel 10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 pričlenený k p.č. KNC 112/1 sa odpredávajú Ing. Petrovi Mezešovi a Mgr. Adriane Mazešovej, Kežmarok Weilburská 2396/ 1 do BSM v podiele 1/1 k celku. Odôvodnenie: Manželia Mezešovci si podali žiadosť o odkúpenie týchto pozemkov preto, že ich užívajú spoločne s rodinným domom súp.číslo 101, ktorý odkúpili. Sú takto oplotené a tvoria s domom jeden užívací celok viac ako 40 rokov. Zistili však, že oplotenie nie je v súlade s katastrálnou mapou , a preto si chcú pozemok okolo rodinného domu vysporiadať. 2. V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Tvarožná z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmet prenájmu: Predmetom prenájmu je prenájom časti pozemku v obci Tvarožná, k.ú. Tvarožná, p.č. KNE 3848 lesné pozemky o výmere 28 746 m2, zapísanej na LV 500 na Obec Tvarožná , a to časť z nej o výmere 250 m2 pre Mgr. Martina Trajčíka, trvale bytom Kežmarok, Rázusova 10. Odôvodnenie: Mgr. Martin Trajčík si podal žiadosť o prenájom 250 m2 z vyššie uvedenej parcely za účelom včelárenia, na uloženie manipulačného prístrešku a včelnice s voľne stojacími úľmi. 3. V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Tvarožná z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmet prenájmu: Predmetom prenájmu je prenájom časti pozemku v obci Tvarožná, k.ú. Tvarožná, p.č. KNE 5065 lesné pozemky o výmere 14 6520 m2, zapísanej na LV 904 na Obec Tvarožná , a to časť z nej o výmere 100 m2 pre Ing. Jozefa Rabianského, trvale bytom Tvarožná 94. Odôvodnenie: Ing. Jozef Rabianský podal žiadosť o prenájom 100 m2 z vyššie uvedenej parcely, ktoré v mal v prenájme Ján Čarnogurský , za účelom umiestnenia manipulačného prístrešku a v budúcnosti aj včelnice. 4. V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Tvarožná z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmet prenájmu: Predmetom prenájmu je prenájom časti pozemku v obci Tvarožná, k.ú. Tvarožná, p.č. KNE 4978 lesné pozemky o výmere 13 9430 m2, zapísanej na LV 904 na Obec Tvarožná , a to časť z nej o výmere 200 m2 pre Valenta Horníka a manželku Máriu Horníkovú, obaja trvale bytom Tvarožná 182. Odôvodnenie: Valent Horník a manželka Mária Horníková, obaja trvale bytom Tvarožná 182, podali žiadosť o prenájom 200 m2, z vyššie uvedenej parcely, za účelom umiestnenia manipulačného prístrešku a v budúcnosti aj včelnice. 100 m2 by chceli užívať ako náhradu za pozemok, ktorý si obec osvedčila a užíva pri ČOV , Mária Horníková ho má ešte zapísaný na liste vlastníctva a za 100 m2 by platili nájom. 5. V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Tvarožná z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmet prenájmu: Predmetom prenájmu je prenájom časti pozemku v obci Tvarožná, k.ú. Tvarožná, p.č. KNC 1333/6 o výmere 603 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV 1285 , a to časť z nej o výmere 100 m2 Sebastiánovi Mazurekovi a Pavlovi Mazurekovi obaja bytom Tvarožná 130. Odôvodnenie: Sebastián a Pavol Mazurek, obaja trvale bytom Tvarožná 130, požiadali obce o prenájom 100 m2, z vyššie uvedenej parcely, za účelom postavenia chladiacich boxov pre pohrebné služby, ktoré by využívala aj obec Tvarožná .