Aktuality

Projekt z oblasti prevencie kriminality - „Zvýšenie bezpečnosti a ochrana majetku v obci Tvarožná“

Z poskytnutých finančných prostriedkov 10000,- € a so spolufinancovaním obce vo výške 3093,09 € sa nám podarilo nainštalovať 4 kamery s celým systémom nahrávania , prehrávania. Kamery sú v centre obce a snímajú dôležité objekty a križovatky. Kamera č.1: Detské ihrisko, štátnu cestu III/3092. Kamera č.2: Hasičskú zbrojnicu, NKP Evanjelický kostol, časť detského ihriska a park. Kamera č.3: Obecný úrad, autobusovú zastávku, potok, časť školského dvora. Kamera č.4: Základnú školu s materskou školou, zadný vchod NKP Rímskokat.kostol, NKP Immaculata. Celé snímanie je nainštalované tak, aby sa zabránilo snímaniu súkromných dvorov - tieto miesta sú vybielené. Kamerový systém inštalovala firma, ktorá má licenciu na technické služby.Občania sú na kamerový systém upozornení tabuľkami umiestnenými na verejnom priestranstve. Text tabuliek bol prekonzultovanými s firmou, ktorá pre obec robí agendu GDPR. Projekt bol pozitívne prijatý nielen laickou, ale aj odbornou verejnosťou, najmä príslušníkmi PZ SR a Vojenskej polície SR. Prispel k zvýšeniu pocitu bezpečnosti občanov, pôsobí preventívne najmä na rozjarenú mládež a pomáha pri objasnení trestných činov a priestupkov. Obec by chcela v umiestnení kamerového systému pokračovať v ostatných častiach obce.