Aktuality

Realizácia projektu: Regenerácia centra obce Tvarožná - II.etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia , Prioritná os: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami. Investičná priorita: Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov. Špecifický cieľ projektu: Zníženie riziká povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Celkové náklady projektu: 152 159,44 €. Nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % celkových nákladov projektu je poskytnutý Ministerstvom životného prostredia SR, v zastúpení Slovenskou agentúrou životného prostredia , Banská Bystrica. Projekt je spolufinancovaný prostriedkami Európskej únie z Kohézneho fondu a štátnym rozpočtom. 5% z celkových nákladov projektu hradí obec. Cieľom projektu je dobudovať protipovodňovú ochranu centra obce Tvarožná a to dobudovaním oporných múrov Tvarožnianskeho potoka v celkovej dĺžke 172,50 m. Zhotoviteľom stavebného diela je firma Tradestone Slovakia s.r.o., Leoša Janáčka 10, Trnava, ktorá bola víťazom verejného obstarávania. Stavebný dozor vykonáva INPRO s.r.o. Poprad.