Aktuality

Zverejnenie zámeru predaja majetku

Obec Tvarožná zverejňuje v zmysle § 9a) ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Tvarožná. Predmet prevodu: Predmetom prevodu je predaj časti pozemku v obci Tvarožná, k.ú. Tvarožná, určeného geometrickým plánom číslo 21/17 zo dňa 07.03.2017,vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom – GEODETOM, Medňanského 50, Spišská Belá – Strážky, ako diel č.1 o výmere 53 m2 zastavaná plocha, odčleneného od pozemku p.č. KNC 6592/1, ktorý je vo vlastníctve Obce Tvarožná, zapísaný na LV 500. Uvedený pozemok - diel č.1 je pričlenený k par.číslo KNC 114/2 o výmere 228 m2 zastavaná plocha , sa odpredáva pre Patrika Compela, bytom Šrobárova 2676/28 Poprad, v podiele 1/1 k celku. Odôvodnenie: Obec Tvarožná zverejňuje tento zámer na odpredaj majetku na základe žiadosti Patrika Compela, bytom Šrobárova 2676/28 Poprad . Vo svojej žiadosti uviedol, že je vlastníkom domu súp.č. 100, ktorý kúpil v dobrej viere, že pozemok pod domom je vysporiadaný. Až pri spracovaní GP pre potreby úveru bolo zistené, že pozemok, na ktorom stojí dom už cca 200 rokov je nevysporiadaný a časť je vo vlastníctve obce Tvarožná. Vyvesené: 09.mája 2017 Zvesené: Ing. Dagmar Mathiová starostka obce