Aktuality

  Orálna vakcinácia líšok proti besnote 2019
Termín vakcinácie líšok proti besnote je od 7.10.2019 do 20.10.2019. Vakcinácia sa bude pokladať letecky vo forme toboliek čiernohnedej

  Výkup papiera v našej obci
Dňa 10.10.2019 t.j. vo štvrtok v čase od 15,30 - 16,00 hod. sa pred obecným úradom uskutoční výkup papiera.

  Registrácia chovu ošípaných od jedného kusa a povinnosti chovateľov
V časti dokumenty obce sa nachádzajú pokyny pre chovateľov hosp. zvierat už od 1 kusa.

  Verejné obstarávanie
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“):
zákazka na uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom: „Výstavba chodníkov v obci Tvarožná – Chodník pri štátnej ceste III/3092, I. etapa“
- výzva na predloženie ponuky

  Rekonštrukcia detského ihriska v centre obce
Vo fotogalérii nájdete fotodokumentáciu z rekonštrukcie detského ihriska

Projekt z oblasti prevencie kriminality - „Zvýšenie bezpečnosti a ochrana majetku v obci Tvarožná“
Na projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR, na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 vo výške 10000,- €

Realizácia projektu: Regenerácia centra obce Tvarožná - II.etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II
V júli 2018 sa začali stavebné práce na projekte: Regenerácia centra obce Tvarožná - II.etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II. Predpokladané ukončenie projektu september 2018

<< < 1 2 > >>