Aktuality

  Zverejnenie zámeru predaja majetku
Obec Tvarožná zverejňuje

v zmysle § 9a) ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

oznámenie o zámere prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Tvarožná.

  Zverejnenie zámeru predaja majetku