Aktuality

  Systém nakladania s odpadom

  Výzva na predkladanie ponúk
V časti Menu - Dokumenty, pod položkou " Verejné obstarávanie " je zverejnená výzva na podávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 314/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Výzva sa týka uskutočnenia stavebných prác predmetu zákazky s názvom: Regenerácia centra obce Tvarožná - II.etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II. V časti dokumenty sú aj všetky prílohy k výzve